Chia sẻ với bạn bè

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, bạn nên tìm hiểu chương trình học, ôn tập các khái niệm và quy tắc, làm các bài tập và đề thi mẫu. Bạn có thể sử dụng các tài liệu giáo trình, sách giáo viên, sách tham khảo hoặc tìm các tài liệu trực tuyến, video hướng dẫn và các nguồn tài nguyên miễn phí trên mạng.

Dưới đây là gợi ý lời giải mời các bạn tham khảo.

Mã đề 101

1.A2.B3.B4.D5.C6.A7.D8.A9.A10.B
11.D12.B13.C14.D15.C16.C17.B18.B19.A20.C
21.B22.C23.B24.B25.D26.C27.B28.D29.D30.C
31.32.33.34.35.36.37.38.B39.40.
41.42.43.44.45.46.D47.48.49.50.

Mã đề 102

1.A2.C3.C4.A5.B6.B7.C8.A9.D10.B
11.D12.A13.B14.D15.D16.D17.B18.C19.B20.A
21.A22.B23.C24.A25.A26.B27.C28.A29.D30.B
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.C45.C46.B47.B48.C49.C50.A

Mã đề 103

1.B2.B3.A4.A5.B6.D7.C8.D9.B10.C
11.C12.D13.D14.C15.D16.A17.C18.A19.C20.A
21.C22.C23.A24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 104

1.D2.C3.A4.D5.C6.B7.D8.D9.A10.B
11.B12.D13.C14.A15.C16.C17.B18.A19.C20.B
21.C22.D23.C24.D25.D26.C27.A28.A29.C30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.A50.A

Mã đề 105

1.B2.A3.D4.C5.D6.D7.C8.B9.C10.B
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.D43.44.A45.D46.A47.B48.B49.D50.C

Mã đề 106

1.D2.B3.C4.C5.D6.A7.C8.B9.D10.B
11.B12.A13.A14.B15.A16.C17.C18.D19.D20.C
21.A22.C23.C24.D25.A26.C27.B28.B29.30.
31.B32.D33.B34.A35.A36.D37.D38.B39.C40.C
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 107

1.D2.D3.D4.A5.C6.D7.B8.A9.D10.C
11.A12.D13.D14.C15.A16.A17.B18.B19.D20.A
21.C22.B23.B24.A25.B26.B27.C28.D29.B30.C
31.C32.D33.C34.B35.C36.C37.A38.D39.D40.B
41.42.A43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 108

1.D2.C3.C4.B5.A6.B7.B8.A9.C10.D
11.A12.B13.C14.D15.C16.B17.D18.D19.A20.D
21.A22.C23.D24.D25.A26.D27.A28.A29.C30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 109

1.D2.D3.A4.D5.A6.D7.D8.B9.A10.A
11.C12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 111

1.D2.C3.B4.C5.B6.C7.B8.D9.C10.C
11.D12.C13.C14.C15.D16.D17.A18.C19.D20.B
21.B22.C23.C24.B25.D26.A27.A28.B29.B30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.B50.D

Mã đề 112

1.A2.B3.A4.B5.A6.A7.D8.D9.A10.A
11.B12.C13.C14.D15.A16.A17.A18.C19.B20.B
21.D22.A23.C24.C25.D26.D27.C28.A29.A30.D
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.C50.C

Mã đề 113

1.C2.C3.A4.D5.D6.B7.A8.A9.A10.D
11.C12.C13.D14.A15.A16.D17.C18.A19.A20.B
21.A22.D23.B24.B25.C26.D27.B28.D29.D30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 115

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.D12.A13.C14.D15.D16.C17.D18.C19.B20.A
21.A22.C23.C24.B25.D26.27.28.29.30.
31.D32.A33.C34.B35.B36.C37.C38.D39.A40.B
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 116

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 117

1.D2.C3.A4.B5.C6.B7.C8.A9.B10.C
11.B12.C13.D14.D15.D16.A17.A18.C19.A20.D
21.B22.C23.C24.D25.C26.A27.B28.C29.A30.A
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 118

1.A2.C3.A4.A5.C6.A7.C8.C9.C10.B
11.C12.A13.C14.D15.C16.D17.B18.B19.D20.B
21.A22.B23.B24.C25.D26.A27.B28.D29.B30.A
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44. B45.A46.C47.48.D49.A50.B

Mã đề 119

1.B2.A3.A4.D5.A6.C7.C8.B9.B10.B
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 120

1.C2.D3.C4.C5.C6.B7.B8.A9.B10.C
11.C12.B13.C14.C15.D16.D17.B18.B19.A20.A
21.B22.C23.A24.B25.D26.B27.C28.D29.30.D
31.A32.D33.A34.A35.D36.B37.D38.A39.D40.A
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 122

1.A2.C3.B4.A5.B6.A7.D8.D9.A10.B
11.A12.D13.D14.C15.D16.B17.D18.A19.D20.A
21.B22.A23.D24.D25.C26.C27.A28.A29.C30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.C43.44.D45.C46.B47.B48.C49.C50.D

Mã đề 123

1.D2.B3.C4.A5.C6.A7.D8.C9.B10.A
11.B12.D13.C14.B15.D16.B17.C18.A19.A20.A
21.D22.A23.D24.A25.D26.B27.B28.B29.A30.D
31.A32.B33.D34.B35.B36.D37.D38.A39.B40.A
41.A42.D43.D44.D45.A46.B47.C48.B49.A50.A

Mã đề 124

1.D2.A3.A4.A5.B6.C7.B8.B9.D10.C
11.A12.B13.D14.B15.C16.D17.A18.D19.A20.A
21.C22.C23.A24.B25.A26.C27.B28.D29.C30.D
31.C32.D33.B34.B35.B36.D37.B38.C39.C40.C
41.D42.D43.B44.D45.C46.D47.D48.C49.B50.B

(Theo Báo Giáo dục và Thời đại)Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn.